Individuālās apmācības

Klientu izveide, monitorings un sankciju uzraudzība

Pirmā nodarbība (45 minūtes)

− darba uzsākšana
− klientu saraksts, klientu kartītes
− dokumentu reģistrs
− klientu monitorings
− pārbaude sankciju sarakstos

PIETEIKTIES

Izpētes konfigurāciju izveide, anketēšana, risku vērtēšana

Otrā nodarbība (45 minūtes)

− risku konfigurāciju izveide
− anketu konfigurāciju izveide
− izpētes plūsmas pielāgošana
− klientu sākotnēja anketēšana
− klientu atkārtota anketēšana

PIETEIKTIES

Metodisko materiālu paraugu pielāgošana savai IKS

Trešā nodarbība (45 minūtes)

− metodikas noteikumu modificēšana
− darba specifikas atspoguļošana
− metodikas pieņemšanas kārtība
− metodikas grozīšanas iespējas
− atbilstība VID prasībām

PIETEIKTIES

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība