Nereti NILL TPFN likuma subjektu atbildīgās personas izmisīgi jautā “Ja es tagad veikšu visas nepieciešamās pārbaudes, kurš tad manā vietā veiks pamatdarbu?” Līdzīgi mēdz domāt arī klienti, kas saņem no subjektiem neskaitāmos jautājumus un anketas. Izskatīsim, kādēļ ir jāievēro prasības, un kā pārliecināt klientu nopietni izturēties pret NILL TPFN jautājumiem.

Formāla juridiskā pieeja

Visas prasības, kas izriet no NILL TPFN regulējuma, tostarp izveidot un uzturēt aktuālu IKS, identificēt un izpētīt klientus, uzraudzīt klientu darījumus, ziņot par pārkāpumiem u. tml., izriet no noteiktajā procedūra pieņemtiem normatīviem aktiem – likumiem un noteikumiem.

Demokrātiskā valstī nav pieļaujama situācija, kad cilvēki un organizācijas ignorē likumu prasības. Vispārējās kārtības nodrošināšanas labad katram ir pienākums ievērot arī tādus likumus un noteikumus, kas tam šķiet nepareizi, netaisnīgi vai pārmērīgi.

Pragmatiskā pieeja

NILL TPFN likums paredz sankcijas par likuma prasību neievērošanu, tostarp arī par subjekta pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Sankcijas var izpausties soda veidā, kā pienākumu uzlikšana vai aizliegumu noteikšana.

Cita starpā uzraudzības institūcija var piemērot šādas sankcijas:

  1. Noteikt par pārkāpumu atbildīgai personai aizliegumu pildīt attiecīgos pienākumus;
  2. Apturēt vai pārtraukt subjekta darbību, tostarp anulēt licenci vai apturēt saimniecisko darbību;
  3. Uzlikt par pārkāpumu atbildīgai personai soda naudu līdz 1 000 000 EUR.

Turklāt konstatētie pārkāpumi, kā arī par tiem piemērotās sankcijas, pretēji tam, kā tas notiek citos gadījumos, tiek publiskoti. Līdz ar to informācija par sodītajām personām, pārkāpuma būtību un piemēroto sodu ir publiski pieejama.

Pieeja pēc mērķa un jēgas

Katrs no mums vēlas dzīvot drošā un labklājīgā sabiedrībā, kurā nepastāv noziedzība, un visi sabiedrības locekļi rūpējās par kopējo labumu. Šajā ziņā katras vienas personas ieguldījums nevar būt vienlīdzīgs, bet atbilstošs tās spējām un zināšanām.

NILL TPFN likums ir vērsts uz finanšu sistēmas drošību un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas nepieļaušanu. Nosakot subjektu kategorijas, likumdevējs ir izvelējies tos, kam atbilstoši profesijai un darba pieredzei, piemīt īpašas zināšanas, karas var tikt izmantotas prettiesisku mērķu sasniegšanai. Šādas zināšanas likumdevēja ieskatā ir grāmatvēžiem, nodokļu konsultantiem, juristiem u.c. Bet ar lielām zināšanās vai spējām komplektā nāk arī liela atbildība.

Ceram, kā kāds no šiem skaidrojumiem vai vairāku skaidrojumu un argumentu kopsavilkums būs lietderīgs gan likuma subjektiem, gan tā klientiem, kādēļ jāatbild uz jautājumiem, jāaizpilda anketas un jāveic citi pienākumi.

NILLN.LV komanda 20.02.2023

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki