NILLTPFN likuma subjekti reizēm jautā, kas tie par pielikumiem pie IKS, kur tie noteikti un vispār atrodami? Šajā rakstā sniegsim atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī apskatīsim, vai tos jāgatavo subjektiem pašiem.

Saskaņā ar NILLTPFN likuma 7. pantu katra likuma subjekta pienākums ir izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu (IKS). IKS saskaņā ar NILLTPFN likumā noteikto neaprobežojas ar metodiku, bet gan tiek definēta kā pasākumu kopums (dokumenti un darbības), kas nepieciešami likuma prasību ievērošanai.

Tai pašā laikā viens no būtiskākiem NILLTPFN likuma principiem ir dokumentēšanas princips, saskaņā ar kuru likumā noteikto pienākumu izpilde un no tā izrietošie lēmumi dokumentējami. Vairāk par dokumentēšanas principu lasiet šeit: https://nilln.lv/lv/blogs/kadi-ir-nill-tpfn-kontroles-pamatprincipi/

Tieši no nepieciešamības dokumentāli fiksēt darbības un lēmumus izriet arī metodiku pielikumi. Turklāt tas attiecas ne tikai uz NILLTPFN, bet arī, piemēram, uz sankciju riska pārvaldības metodiku.

Varētu izcelt šādus pielikumu veidus:

  1. Visu veidu novērtējuma, tostarp, pašnovērtējuma, anketas.
  2. Lēmumu sagataves un iesniegto ziņojumu žurnāls jeb reģistrs.
  3. Apmācību žurnāls, kurā fiksēt apmācību laiku, saturu, veidu utt.
  4. Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu un tās atbilstības izvērtēšanas dokumenti.
  5. Iesniegumu sagataves, lai korekti vērsties valsts iestādēs u.c.

Jāņem vērā, ka tas nav izsmeļošais saraksts, bet gan īsais dokumentu uzskaitījums, kuru nepieciešama vai lietderība tiešā vai netiešā veidā izriet no likuma prasībām.

Šāda veida dokumentus subjekts var izstrādāt pats vai izmantot jau sagatavotus dokumentus, ko piedāvā arī NILLN.LV platforma sadaļā dokumentu paraugi. Svarīgi, ka arī šo dokumentu skaits un saturs nav nemainīgi un tie ik pa laikam jāpārskata un jāaktualizē atbilstoši notikušajām izmaiņām.

NILLN.LV komanda 29.05.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība