NILLTPFN likuma 6.pants nosaka pienākumu veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Šāds panta nosaukuma formulējums atspoguļo hronoloģisko kārtību – vispirms veic risku novērtējumu, un tad, balstoties veiktajā novērtējuma un tā rezultātos, izveido IKS.

Saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām, subjekts atbilstoši savam darbības veidam un tās apmēram veic un dokumentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu. Tātad novērtējumam jābūt individuālam (veiktajam pret konkrēto uzņēmumu) un rakstveidā fiksētam. Tādēļ praksē tas bieži vien tiek darīts, aizpildot anketu. Pretējā gadījumā varētu būt apgrūtinoši pierādīt, ka attiecīgais novērtējums tika veikts pienācīgi.

Novērtējuma mērķis ir noskaidrot, novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus. Tātad jāatspoguļo un jānovērtē riski, kas ir saistīti ar paša subjekta darbības jomu, sniegtajiem pakalpojumiem un plānoto vai esošo klientu bāzi (jāņem vērā klientu profils – fiz/jur personas, rezidenti/nerezidenti u.tml.)

Veidojot vai atjaunojot IKS, jāņem vērā šis novērtējums un tā rezultāti. Proti, IKS jāietver elementi, kas palīdzēs pārvaldīt iepriekš izprastus riskus. Šāds novērtējums jāveic sākotnēji pirms IKS izstrādes.

NILLN.LV komanda 22.05.2023

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība