Šī gada 27. jūnijā Ministru kabinets pieņēma Noteikumu projektu “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”, saskaņā ar kuru no šī gada 1. jūlija Krievijas Federācija būs uzskatāma par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti ar visām no tā izrietošajām sekām.

Projekta mērķis ir novērst regulāru tehnisku grozījumu veikšanu MK 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 (tie zaudēs spēku) un nodrošināt efektīvu un savlaicīgu reaģēšanu uz izmaiņām ES sarakstā (EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes) , iekļaujot tiešu atsauci uz ES sarakstu un tā regulāru aktualizēšanu. Valstu uzskaitījums tiek izslēgts no šī normatīvā akta un aizstāts uz oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” regulāri publicējamo sarakstu.

Atgādinām, ka valsts iekļaušana šajā sarakstā skars tos, kuri veic darījumus ar personām, kas atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās (tagad arī Krievijā), ievērojami paaugstinot jau tā ļoti augstus riskus. Latvijas normatīvajos aktos ir noteikti speciāli aizsargpasākumi.

Lai piemērotu šos aizsargpasākumus, VID veic pastiprinātu uzraudzību par darījumiem, ko veic ar darījuma partneriem no attiecīgajām valstīm. Šādos gadījumos pastāv paaugstināts audita risks, tostarp NILL TPFN jomā. Līdz ar to NILL TPFN un Sankciju likuma subjektiem ir jāpārvērtē iespējamos sadarbības riskus ar partneriem.

Papildus vēršam uzmanību, ka valstu un teritoriju saraksts pēc šī gada 1. jūlija vairs nebūs pieejams attiecīgo MK noteikumos tekstā, bet gan tiks publicēts un atjaunots atsevišķi.

NILLN.LV komanda 30.06.2023

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki