Valsts ieņēmumu dienests (VID) savu funkciju ietvaros īsteno vairāku veidu pārbaudes. Starp tām ir nodokļu revīzija jeb audits, tematiskā pārbaude, kuras ietvaros tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana u.c. pārbaudes veidi. Tālāk aplūkosim tematiskās pārbaudes.

Tematiskās pārbaudes definīcija atrodama likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 17. punktā. Grāmatveži un nodokļu konsultanti, kas savā darbā bieži sastopas ar VID pārbaudēm, zina, ka tematisko pārbaudi veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu. Tāpēc bieži vien tematiskās pārbaudes tiek saistītas ar grāmatvedības kontroli un pat starp šiem diviem jēdzieniem tiek likta vienādības zīme. Taču šāda pieeja nav pareiza.

VID var veikt tematiskās pārbaudes par katru no tā uzraudzībā esošiem normatīviem aktiem atsevišķi. Var nošķirt šādas tematiskās pārbaudes:

  1. Grāmatvedības pārbaude;
  2. Darba devēja pārbaude;
  3. NILLTPFN pārbaude.

Grāmatvedības tematisko pārbaudi raksturo grāmatvedības kārtošanas pareizības pārbaudi kopumā. Pārbaudes priekšmets ir grāmatvedības kārtošanas pareizība jeb atbilstība normatīviem aktiem un grāmatvedības metodikai. Tiek pārbaudīti grāmatvedības organizācijas dokumenti, reģistru grāmatošanas atbilstība, virsgrāmatas kontu pārskatu kustība, atlikumi u.tml.

Turpretim NILLTPFN tematisko pārbaudi raksturo saimniecisko darījumu padziļināta pārbaude. Papildus tam, ka arī tiek pārbaudīta iekšēja dokumentācija NILLTPFN jomā (IKS šaurākā nozīmē), tiek pārbaudīts arī, kā šie pienākumi reāli tiek īstenoti praksē. Pārbaudes priekšmets ir visu NILLTPFN likuma pienākumu izpilde uzņēmumā. Veicot NILLTPFN tematisko pārbaudi, VID pievērš īpašu uzmanību atsevišķu darījumu izpētei. Tā tiek veikta izlases kārtā, tādējādi pārliecinoties, ka subjekts katrā vienā gadījumā rīkojas atbilstoši likumam un NILLTPFN metodikai.

NILLTPFN pārbaudes notiek pēc VID izstrādāta algoritma. Tā piemēram, tiek atzīmēta atbildīgā persona, vai IKS satur visus nepieciešamos elementus u.c. Vispārīgi VID NILLTPFN pārbaudes raksturo tas, ka tiek pārbaudīts, vai subjekts veica kvalitatīvu klientu darījumu uzraudzību, vai pareizi un pamatoti piešķīris klientiem riska līmeni un vai nepieciešamajos gadījumos veica padziļināto izpēti. Vairāk par atsevišķiem jautājumiem, kas ir īpaši aktuāli VID pārbaudes gaitā šeit

Tādējādi redzams, ka NILLTPFN pārbaude nav grāmatvedības pārbaudes sastāvdaļa, bet atsevišķs patstāvīgs tematiskās pārbaudes veids.

Papildus to apliecina apstāklis, ka grāmatvedības tematiskā pārbaude var tikt vērsta pret jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, kamēr NILLTPFN pārbaudei var tikt pakļauts gan NILLTPFN likuma subjekts gan subjektam pielīdzināta persona, kura veic NILLN TPFN likuma minētos darījumus.

Vēl viena uzskatāma atšķirība starp grāmatvedības pārbaudi un NILLTPFN pārbaudi ir atbildības limits un sodi. Tā, piemēram, atbildība par pārkāpumiem grāmatvedības kārtošanā, ir paredzēta Grāmatvedības likumā, atbildība par pārkāpumiem nodokļu jomā – attiecīgā nodokļa normatīvajos aktos, bet NILLTPFN jomā – tieši NILLTPFN likuma 78. pantā, kurš paredz visai plašu iespējamās atbildības diapazonu un var izpausties publiski. VID mājaslapā tiek publicētas atskaites, kādus sodus uzraudzības institūcija ir piemērojusi attiecīgajā gadā. No šīs publicētās statistikas ir konstatējama sodītā persona (uzņēmuma nosaukums netiek slēpts), pārkāpuma būtība, soda veids un apmērs.

Lai arī VID galvenā kontroles joma saistīta ar nodokļu nomaksu, tas nenozīmē, ka jebkurā VID pārbaudē tiks primāri pārbaudīti tieši nodokļu jautājumi. Kā redzams no prakses, NILLTPFN joma, būdama komplicēta un apjomīga, pati par sevi veido pamatu atsevišķās pārbaudes veikšanai pie subjekta. Šādas pārbaudes priekšmets nebūs ne grāmatvedība, ne nodokļi, bet gan tieši NILLTPFN likuma ievērošana. Šādai pārbaudei ir savas raksturīgas iezīmes un pastāv metodoloģija, kas atšķiras no citu pārbaužu prakses. Tāpēc subjektiem un pielīdzinātājām personām jābūt gatavām padziļinātai NILLTPFN pārbaudei.

NILLN.LV komanda 20.06.2023

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki