Kādi ir ieteikumi saistībā ar NIILN TPFN normatīvo aktu grozījumiem un to ieviešanu savā iekšējās kontroles sistēmā?

 • Regulāri jāseko līdzi grozījumiem normatīvajos aktos, IKS aktualizēšana nekavējoša. Pēdējās izmaiņas normatīvajos aktos, kas atspoguļojamas IKS, ir spēkā no 08.11.2022.
 • Jāseko līdzi arī rekomendācijām, vadlīnijām, ko izdod uzraugošās iestādes LV un ES.
 • Izmaiņas IKS jāveic pēc uzraugošās iestādes pārbaudes, ja tajā tiek konstatētas neatbilstības.

 


Vai obligāti jāievieš savā Iekšējās kontroles sistēmā VID rekomendācijas?

VID rekomendācijas ir kā avots IKS specializēšanai savas darbības nozarei. Tās ļauj pilnīgāk noteikt nozares riska faktorus un IKS ieviest atbilstošus riska novērtējuma kritērijus un klienta darbības uzraudzības filtrus.

Lai gan VID rekomendācijām nav obligāts raksturs, tās ieviešot jāņem vērā savas darbības apjoms un specifika, klientu veids. Jāiepazīstas un jāizmanto visu uzraugošo iestāžu rekomendācijas, lai nodrošinātu savas uzraudzības atbilstību vispārējiem uzraudzības principiem un normatīvo aktu regulējumam – sekotu līdzi uzraugu redzējumam un politikai.

Labs avots arī VID sodu statistika, tiesu nolēmumi NILL lietās.

 


Kā pieradīt veiktā klienta darījumu izpētes apjoma pietiekamību sadarbības uzsākšanai, turpināšanai vai neziņošanai FID?

To iespējams panākt ar sadarbības uzsākšanas pārbaudēm:

 • informācija no klienta;
 • informācijas iegūšana un pārbaude no valsts uzturētiem reģistriem, publiskās vides;
 • riska novērtējums (klients; klienta rezidences valsts; klienta saimnieciskā vai personiskā darbība; klienta izmantotie pakalpojumi un veiktie darījumi).

Vai arī sadarbības ietvaros – izmaiņu monitorēšana saistībā ar klienta pamatdatiem un riska novērtējumu; klienta darbības un darījumu uzraudzība – aizdomīgu darījumu identificēšana.

Aizdomīgu darījumu pazīmes ir atrodamas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 panta trešajā daļā (18 pazīmes); FID vadlīnijas; Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”.

 


Īsumā par NILLN.LV:

Kas ir NILLN.LV? No kā sastāv NILLN.LV Iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN automatizēts rīks? Vienots risinājums klientu izpētei, sankciju uzraudzībai un IKS uzturēšanai.

 


Kāda ir datu par klientu uzglabāšanas kārtība un apjoms?

Pamatdokumentu par klientu uzglabāšana:

klienta identifikācijas un riska novērtējuma dokumenti (klienta iesniegtie reģistrācijas dokumenti, pilnvaras, dokumenti par datiem no publiskiem reģistriem, izdrukas par datiem no publiskās vides, AML izziņas, paša subjekta sagatavotā informācija, riska novērtējums).

Klienta darbības un darījumu uzraudzības dokumentu uzglabāšana:

 • klienta bankas kontu izraksti, grāmatvedības reģistri, aizdevuma līgumi, paskaidrojumi.
 • ziņojums un tam pievienotie dokumenti.
 • darījuma izpētes, par kuru nav nosūtīts ziņojums, gadījumā- darījuma dokumenti un subjekta atzinums par neziņošanu.

 


Kā VID aptauja ietekmē subjekta darbību?

Tā ir svarīga subjekta pārbaudes laikā – aptaujā sniegto datu salīdzināšana ar subjekta realizēto darbību.

Aptaujas dati var tikt izmantoti arī:

 • Aktīvo likuma subjektu identifikācijai. Atbildīgo personu apzināšanai (vai reģistrēts tikai darbinieks, vai nodrošināta augstākās vadības reģistrācija).
 • NILL subjektu darbības veida un tajā veiktās darbības apjoma konstatēšanai.
 • NILL subjekta klientu identifikācijas (vai tiek izmantota neklātienes identifikācija) un darbības datu apzināšanai.
 • NILL prasību ievērošanas un klientu uzraudzības statistisko datu iegūšanai.
 • Turpmāko kontroles pasākumu plānošanai.


Kā norisinās NILLN TPFN pārbaudes tām personām, kuras iepriekš kļūdaini reģistrējušas VID savu darbību NILLN TPFN uzraudzības nozarē, pamatojoties uz VID reģistrācijas pieprasījumu?

 • Ar pārbaudes paziņojumu tiek pieprasīts iesniegt dokumentus kā NILL subjektam.
 • Pārbaudes ietvaros jāiesniedz grāmatvedības reģistri, bankas kontu izraksti, atsevišķi attaisnojuma dokumenti pēc pieprasījuma.
 • Jānodrošina paskaidrojumi un pierādījumi tam, ka reģistrācija bijusi kļūdaina, vai ka darbība attiecīgajā nozarē izbeigta, bet dati nav aktualizēti.
 • Pārbaudes noslēgumā, ja netiek konstatētas NILL subjekta pazīmes – jāveic izmaiņas NILL reģistrā.

Jāņem vērā, ka pārbaudes ietvaros tik identificēti citi NILL darbības virzieni – finanšu pakalpojumi, darbības nodrošināšanas pakalpojumi, juridiskās adreses nomas pakalpojumi, nekustamo īpašumu starpniecība (apakšnoma).

 

Baiba Grandāne 15.12.2022

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki